Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 

za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca. 

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist tehničke ili pravne struke,

– najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje

Upravnim odjelom za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

 Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima – članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a rodni izrazi koji se koriste u ovom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Na Natječaj se mogu prijaviti i osobe koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od godine dana od dana imenovanja.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist tehničke ili pravne struke.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči gradske uprave (Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin) i internetskim stranicama Grada Pazina, www.pazin.hr najkasnije pet (5) dana prije održavanja provjere.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Natječajem dostupni su na internetskim stranicama Grada Pazina, www.pazin.hr. 

Prijava na Natječaj mora sadržavati:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet (5) godina (preslika potvrde, rješenja, ugovora o radu, odnosno drugog dokumenta) iz kojeg je razvidno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke,

– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a),

– vlastoručno potpisanu izjavu kojom kandidat dokazuje da ima organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine,

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice), a za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,

– uvjerenje o nekažnjavanju kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – original, ne starije od tri (3) mjeseca,

– vlastoručno potpisanu izjavu da za imenovanje ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

U prijavi se navode osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod imenovanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz ovog Natječaja podnose se u roku od 15 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Grad Pazin, Gradonačelnik, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin s naznakom »Natječaj za pročelnika«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj Natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/16-01/10

URBROJ: 2163/01-01-01-16-1

Pazin, 19. srpnja 2016.

Gradonačelnik

Grada Pazina

Renato Krulčić

 

Napomena: Javni natječaj za prijam u službu Pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo objavljen je u “Narodnim novinama” broj 68 od 22. srpnja 2016. godine. Poslovi i zadaće radnog mjesta Pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo (I. kategorija, 1. klasifikacijski rang) opisani su u članku 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/16.). Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta određen je u članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 21/10. i 39/11.).