Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni natječaj za imenovanje Pročelnika/Pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove

Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), Gradonačelnica Grada Pazina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje  Pročelnika/Pročelnice Upravnog odjela za
opću upravu i imovinsko pravne poslove

 1. Pročelnik/Pročelnica Upravnog odjela za  opću upravu i imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Opći uvjeti:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne struke,
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom
 • položen državni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na Natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni ispit, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana imenovanja.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar/magistra struke ili stručni specijalist/stručna specijalistica pravne struke.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/prijavljenom na Natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na Natječaj koji/koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/povukla prijavu na Natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima/kandidatkinjama koji/koje su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja odnosno stručnoj spremi i struci (preslika diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o položenom državnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
 • dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-radna knjižica))
 • dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje pet (5) godina s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/radila ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokazi iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/radila). Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kandidatkinja radio/radila na odgovarajućim poslovima, odnosno s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi se navode osobni podaci kandidata/kandidatkinje (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte), te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/izabrana kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.).

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21.).

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. istog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti
%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf  

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti
%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom na adresu: Grad Pazin, Gradonačelnica, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom «Javni natječaj za imenovanje Pročelnika/Pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove».

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područje provjere i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru bit će objavljeni na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr i oglasnoj ploči Grada Pazina.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja objavit će se na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr i na oglasnoj ploči Grada Pazina najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima Natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijavom na Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice, kandidati/kandidatkinje daju suglasnost Gradu Pazinu da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka imenovanja pročelnika/ pročelnice na neodređeno vrijeme, te da po okončanju postupka imenovanja pročelnika/pročelnice čuva njihove prijave u skladu s Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva („Službene novine Grada Pazina“, broj 1/09., 1/19. i 8/19.) i Posebnim popisom gradiva Grada Pazina s rokovima čuvanja, koji je sastavni dio tog Pravilnika, uslijed čega, podaci ne podliježu pravu na brisanje do isteka propisanog roka čuvanja natječajne dokumentacije.

 

KLASA: 112-01/23-01/13
URBROJ: 2163-01-01/01-23-2
Pazin, 09. studenoga 2023.

Gradonačelnica
  Grada Pazina
  Suzana Jašić