Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2019. godini

(1) Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2019. godinu.
(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti manifestaciju koja doprinosi razvoju Grada Pazina sukladno Strategiji razvoja Grada Pazina 2015. – 2020. i drugim planskim dokumentima Grada za područje: Kultura i ostala područja od interesa za opće dobro.
(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 20.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinoj manifestaciji je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 10.000,00 kuna.
(4) Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu manifestacija u okviru ovog Natječaja je 10 potpora.
(5) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Natječaja zaključno sa 12. travnjem 2019. odnosno do 14:00 sati istoga dana ukoliko se radi o osobnoj dostavi.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj Natječaj.

U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o prijmu dostave. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

(6) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr .

(7) U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava na Natječaj u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u prijamnu kancelariju gradske uprave (pisarnicu), uz napomenu: “Javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2019. godini – NE OTVARATI prije sastanka Povjerenstva za  provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta“.

GRAD PAZIN

Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin

“Javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2019. godini – NE OTVARATI prije sastanka Povjerenstva za  provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta“.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Natječajem, te koji u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.

(8) Svaka organizacija civilnog društva može prijaviti najviše dvije (2) manifestacije u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe unutar vremena od 24. svibnja do 09. lipnja 2019. godine. Ista organizacija može biti partner na više manifestacija.

(9) Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju programa/projekata/manifestacija za opće dobro iz proračuna Grada Pazina i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr

(10) Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovor putem upravnog odjela nadležnog za javni poziv/natječaj, u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva/natječaja.

 (11) Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu manifestacije utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na žiroračun korisnika prema modelima plaćanja navedenim u Uputama za prijavitelje.

(12) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: [email protected] , i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Pazin ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Dan Grada Natječajna dokumentacija.zip

 

5 Javni natječaj – Dan Grada 2019.docx
6 Uputa za prijavitelje Dan Grada 2019.docx
6a Obrazac opisa manifestacije – Dan Grada 2019.docx
6b Obrazac troškovnika manifestacije – Dan Grada 2019.xls
6c Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja_Dan Grada 2019.docx
6d Obrazac Izjave o upisu u nadležne registre – Dan Grada 2019.docx
6e Obrazac Izjave o statutu – Dan Grada 2019.docx
6f Obrazac izjave o prihvaćanju prijedloga manifestacije – Dan Grada 2019.docx
6g Obrazac o ispunjenim obvezama – Dan Grada 2019.docx
6h Obrazac Izjave o nekažnjavanju – Dan Grada 2019.docx
6i Obrazac izjave o partnerstvu Dan Grada 2019.doc
6j OBRAZAC ZA PROVJERU FORMALNIH UVJETA.docx
6k Obrazac ocjene prijave – Dan Grada 2019.docx
6l Ogledni obrazac ugovora o financiranju Dan Grada 2019.doc
6lj Ogledni obrazac opisnog izvještaja manifestacije_ Dan Grada 2019.doc
6m Obrazac-financ-izvještaja_Dan Grada 2019.xls
6n Popis dokumentacije koja se dostavlja_Dan Grada 2019.docx

KLASA: 610-01/19-01/04
URBROJ: 2163/01-04-05-19-8
U Pazinu, 13. ožujka 2019.
Ured Grada