Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Izabrani članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Grada Pazina

Na temelju članka 14. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/14.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine utvrđuje da su s Popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina na izborima održanim 31. ožujka 2022. godine, u SAVJET MLADIH GRADA PAZINA izabrani

1   Članica: ANA BRUBNJAK
Zamjenica članice: IDA BAĆA

2. Članica: ANI LONDERO
Zamjenik članice: JURA KATALINIĆ

3. Članica: ŽELJKA NEFAT
Zamjenica članice: ROBERTA LANČA

4 . Član: LUKA SPAHIĆ
Zamjenik člana: JOSIP ČANČAR

5 . Članica: ROBERTA ŠPOLJARIĆ
Zamjenica članice: LUCIJA JEDREJČIĆ

 

Mandat članova Savjeta mladih Grada Pazina traje tri (3) godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

 Predsjednica
Gradskog vijeća
Enna Peroš, v.r.