Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradu Pazinu odobreno 10.875 eura za projekt „Pazi(n) mladi!: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini”

Gradu Pazinu je Odlukom Agencije za mobilnost i programe Europske unije 20. travnja 2020. godine odobreno 10.875 eura za projekt “Pazi(n) mladi!: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini”. Nositelj projekta je Grad Pazin, a partneri na projektu su udruga „Delta“ iz Rijeke, Volonterski centar Istra iz Pule, Društvo „Naša djeca“ Pazin i Centar za mlade „Alarm“ Pazin.
Sam projekt nastao je kao plod zajedničke suradnje Grad Pazina i partnera, a podršku je pružio i Savjet mladih Grada Pazina. Projekt je financiran u 100% iznosu bespovratnih sredstava te predstavlja najveći i najvažniji projekt za mlade.

Cilj projekta je stvaranje poticajnog okruženja za mlade na području Grada Pazina kroz unapređenje kompetencija osoba koje rade s mladima i zaposlenih unutar gradske uprave s ciljem donošenja i provođenja Lokalnog programa djelovanja za mlade 2021-2025. Specifični ciljevi projekta su: uključiti mlade u proces procjene potreba mladih u Gradu Pazinu; informirati 500 mladih o rezultatima istraživanja, dijalogu s mladima, YouthPassu te važnosti uključivanja u donošenje odluka; osnažiti 55 mladih za sudjelovanje u procesima odlučivanja; jačati kompetencije osoba koje rade s mladima na polju participacije mladih; uključiti mlade u dijalog s donositeljima odluka te izraditi publikaciju s opisom procesa osnaživanja mladih za uključivanje u dijalog s donositeljima odluka.

Aktivnosti koje se planiraju ovim projektom su dva studijska putovanja: za osobe koje rade s mladima- u Rijeku, kao grad primjer dobre prakse te za mlade, osobe koje rade s mladima i donositelje odluka – Karlovac, Samobor, Zabok, Pregradu i Lepoglavu. Planirane su edukacije za osobe koje rade s mladima, radionice u osnovnoj i srednjoj školi  te radionica s neformalnim skupinama mladih iznad 18 godina. Nakon tih radionica, predviđena je fokus grupa za 15 mladih te kao završna aktivnost sastanak s predstavnicima donositelja odluka te izrada promotivnih brošura i videa, i organizacija konferencije za novinare.
Rezultati projekta će biti razvijanje suradničkog odnosa temeljenih na povjerenju i participaciji što će izravno utjecati na povećanje kvalitete života mladih. Učinak i dugoročne promjene koje će projekt potaknuti manifestirat će se kroz iskustvo stečeno u neposrednom radu s donositeljima odluka, putem osnaživanja mladih, razvijanja dodatnih građanskih kompetencija, komunikacijskih vještina, vještina aktivnog uključivanja u proces donošenja javnih politika te jačanja kompetencija osoba koje rade s mladima na polju participacije mladih. Razvoj kompetencija i suradnja između mladih i donositelja odluka poslužit će kao temelj za razvoj kvalitetnih politika za mlade.
Početak aktivnosti na projektu planiran je za srpanj ove godine, a završetak projekta u svibnju 2021. godine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike