Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje programa / projekata / manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2016. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)  i Proračuna  Grada Pazina  za 2016. godinu (“Službene novine Grada Pazina” broj  40/15),  Gradonačelnik na prijedlog  Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti i Ureda Grada utvrđuje dana 13. siječnja 2016. godine Godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2016. godini koji možete vidjeti niže.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2016-za objavu