Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Natječaji

Natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2017. godini

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2017. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 59/16.) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, raspisuje Natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2017. godini.  Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja (28. veljače 2017.).  Saznajte više »

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (dalje u tekstu: Pravilnik) (Službene novine Grada Pazina broj 48/2016.), gradonačelnik Grada Pazina raspisuje Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Rok za podnošenje pisanih prijava je 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja (25. veljače 2017.).

Saznajte više »

Natječaj za radno mjesto Voditelj/ica razvojnih projekata u Razvojnoj agenciji “Srce Istre”

VODITELJ RAZVOJNIH PROJEKATA (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Voditelj razvojnih projekata provodi pripremu i provođenje EU i nacionalnih projekata u kojima sudjeluje Razvojna agencija “Srce Istre” i pomaže u pripremi EU i nacionalnih projekata za poduzetnike i druge korisnike usluga Razvoje agencije, te pruža savjetodavne usluge poduzetnicima i drugi zainteresiranim korisnicima.

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme – 30 mjeseci, uz probni rad od 6 mjeseci.

OSNOVNI ZADACI:

 • pomoćnik je direktorice društva
 • planira i programira poslovanje Razvojne agencije
 • samostalno upravlja procesima u sklopu provođenja EU i nacionalnih projekata
 • inicira nove programe i projekte s drugim institucijama na internacionalnom, državnom, regionalnom ili lokalnom nivou
 • koordinira sve EU i nacionalne projekte unutar Razvojne agencije
 • mjeri učinke provedbe EU i nacionalnih projekata
 • kontaktira s poslovnim partnerima i partnerskim institucijama i drugim relevantnim dionicima
 • kreira promidžbene aktivnosti te aktivno promiče identitet, misiju i viziju Razvojne agencije
 • sudjeluje u radnim skupinama i povjerenstvima
 • prenosi znanje i primjere dobre prakse
 • priprema i provodi EU i nacionalne projekte
 • Obavlja sve druge poslove koje mu naloži direktorica društva

 

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:

 • Najmanje završen sveučilišni diplomski studij
 • Najmanje 2 godina radnog iskustva
 • Iskustvo u samostalnoj pripremi i provođenju EU projekata
 • Visoka motiviranost i usmjerenost na rezultate
 • Razvijene organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje rada na računalu
 • Iskustvo u radu s poduzetnicima
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU:

 • životopis u Europass formatu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • Dokaz o radnom iskustvu (preslika Ugovora o radu ili Potvrda Hrvatskog zavoda za Mirovinsko osiguranje)
 • Ostali dokazi po potrebi

 

Kandidat prilaže uz prijavu skenirane originale dokumenata, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na e-mail:  [email protected] s naznakom „Prijava za radno mjesto Voditelj razvojnih projekata“.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je do 12.01.2017. godine.

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 

za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca. 

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist tehničke ili pravne struke,

– najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje

Upravnim odjelom za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

 Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima – članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a rodni izrazi koji se koriste u ovom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Na Natječaj se mogu prijaviti i osobe koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od godine dana od dana imenovanja.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist tehničke ili pravne struke.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči gradske uprave (Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin) i internetskim stranicama Grada Pazina, www.pazin.hr najkasnije pet (5) dana prije održavanja provjere.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Natječajem dostupni su na internetskim stranicama Grada Pazina, www.pazin.hr. 

Prijava na Natječaj mora sadržavati:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet (5) godina (preslika potvrde, rješenja, ugovora o radu, odnosno drugog dokumenta) iz kojeg je razvidno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke,

– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a),

– vlastoručno potpisanu izjavu kojom kandidat dokazuje da ima organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine,

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice), a za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,

– uvjerenje o nekažnjavanju kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – original, ne starije od tri (3) mjeseca,

– vlastoručno potpisanu izjavu da za imenovanje ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

U prijavi se navode osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod imenovanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz ovog Natječaja podnose se u roku od 15 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Grad Pazin, Gradonačelnik, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin s naznakom »Natječaj za pročelnika«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj Natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/16-01/10

URBROJ: 2163/01-01-01-16-1

Pazin, 19. srpnja 2016.

Gradonačelnik

Grada Pazina

Renato Krulčić

 

Napomena: Javni natječaj za prijam u službu Pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo objavljen je u “Narodnim novinama” broj 68 od 22. srpnja 2016. godine. Poslovi i zadaće radnog mjesta Pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo (I. kategorija, 1. klasifikacijski rang) opisani su u članku 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/16.). Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta određen je u članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 21/10. i 39/11.).

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.