Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za organizaciju povremene i privremene usluge ugostiteljske djelatnosti ili djelatnosti trgovine (kiosk prodaja) u pokretnom objektu u sklopu manifestacije “Drukčije ljeto u Pazinu“ 2023. godine

Na temelju Odluke o raspisivanju javnih poziva za programe i organizaciju podržavajuće infrastrukture i usluga u sklopu manifestacije „Drukčije ljeto u Pazinu“ 2023. godine, KLASA: 610-01/23-01/03, URBROJ: 2163-01-1/1-23-3, od 16. veljače 2023. godine, Upravni odjel za komunalni sustav Grada Pazina objavljuje

JAVNI POZIV

za organizaciju povremene i privremene usluge ugostiteljske djelatnosti ili djelatnosti trgovine (kiosk prodaja) u pokretnom objektu u sklopu manifestacije

“Drukčije ljeto u Pazinu“ 2023. godine

 1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za organizaciju povremene i privremene usluge ugostiteljske djelatnosti ili djelatnosti trgovine (kiosk prodaja) u pokretnom objektu u sklopu manifestacije “Drukčije ljeto u Pazinu“ 2023. godine, kako bi se neformalno udružilo različite dionike iz lokalne zajednice u organizaciju sadržaja na način da se organiziranim i uređenim alternativnim prostorima osiguraju najnužnije usluge na područjima pojačanog (turističkog) interesa, osobito na onim lokalitetima na kojima je prethodnih godina zamijećeno opterećenje većim brojem posjetitelja koje je uzrokovalo devastaciju, onečišćenje i ekološke probleme na javnim i privatnim površinama.

 1. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Prijaviti se mogu vlasnici zemljišta ili pravne osobe sa pisanom dozvolom vlasnika zemljišta, a koji imaju prebivalište na području Grada Pazina te prijava udovoljava sljedećim uvjetima:

2.1. Prihvatljiva lokacija zemljišta za organizaciju prostora za povremene i privremene usluge ugostiteljske djelatnosti ili djelatnosti trgovine (kiosk prodaja) u pokretnom objektu

 • da ima osiguran/uređen pristup s javne prometne površine,
 • da se nalazi izvan užeg centra grada Pazina, a u blizini kulturnih i prirodnih znamenitosti,
 • da se nalazi u blizini lokacije koja je prethodnih godina bila opterećena većim brojem posjetitelja što je uzrokovalo sigurnosne i ekološke probleme na javnim i privatnim površinama,
 • da je predložena lokacija na zemljištu za postavljanje pokretne naprave/objekta udaljena minimalno 50 metara od kulturnih i prirodnih znamenitosti te da ne ograničava siguran i neometan pristup željenoj lokaciji,
 • da se zemljište ne nalazi u području građevinskih i drugih radova te ograničenog kretanja vozila i pješaka zbog privremene regulacije prometa ili drugih ograničenja.

2.2. Uvjeti prostora za  organizaciju povremene i privremene usluge ugostiteljske djelatnosti ili djelatnosti trgovine (kiosk prodaja) u pokretnom objektu koje odabrani prijavitelj mora osigurati

 • prostor mora imati osigurano redovno upravljanje,
 • čišćenje i prikupljanje otpada te njegovo propisno zbrinjavanje putem pružatelja javne usluge (ugovor),
 • sanitarni čvor, odnosno mobilni WC s redovitim održavanjem.

2.3. Obveze/odgovornost odabranog prijavitelja

 • odabrani prijavitelj je dužan prilikom pripreme i upravljanja lokacijom paziti na okoliš, poštivati propise i planove vezane za zaštitu okoliša i upravljanje područjem ekološke mreže, te poduzeti sve mjere protiv onečišćenja krajolika ili vode,
 • prilikom pripreme i upravljanja lokacijom i pokretnim objektom odabrani prijavitelj dužan je poštivati pozitivne propise RH za djelatnost koju obavlja te poštivati propise o javnom redu i miru, propise o komunalnom redu, ugostiteljskoj djelatnosti i/ili trgovačkoj djelatnosti.

2.4. Posebni uvjeti i mjere posebne zaštite

 • trajne i građevinske intervencije u prostor (poput temeljenja, gradnje i sl.) nisu dozvoljene,
 • objekt za obavljanje predmetne djelatnosti mora biti pokretan, bez trajnih temelja i drugih trajnih intervencija u prostoru, pri čemu postavljena pokretna naprava/objekt mora udovoljavati pozitivnim zakonskim propisima te veličina objekta ne smije prelaziti 15 m²,
 • izgled objekta i pratećih sadržaja treba biti uklopljen u prirodni okoliš na način da se za sve vanjske/vidljive sadržaje (vanjske strane objekta, suncobrani, klupe i sl.) u najvećoj mogućoj mjeri koriste prirodni materijali poput drva, trstike i slično.
 1. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv se podnosi putem obrasca prijave (u prilogu) koji mora biti uredno ispunjen i potpisan te mora sadržavati:

 • opis i obrazloženje prijedloga rješenja organizacije povremene i privremene usluge ugostiteljske djelatnosti ili djelatnosti trgovine (kiosk prodaja) u pokretnom objektu s vizualizacijom i/ili skicom iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje svih uvjeta iz točke 2.1. i 2.4. ovog Poziva,
 • opis načina upravljanja iz kojeg je jasno vidljivo zadovoljenje svih uvjeta iz točke 2.2. ovog Poziva,
 • dokaz o vlasništvu ili pisanu dozvolu vlasnika zemljišta
 • presliku katastarskog plana i/ili snimak s geoportala

Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Pazina: www.pazin.hr

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Pazina.

Prijave se zaprimaju isključivo na ispunjenoj prijavnici do petka, 07. travnja 2023. godine (bez obzira na način prijave),  i to:

– elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]

– poštom ili osobno na: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav; Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin.

Zaprimljene prijave otvara Komisija za evaluaciju i odabir rješenja pristiglih po Javnom pozivu.

Prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave, prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva, neće se razmatrati.

Komisija zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih prijava.

Grad Pazin može odobriti najviše jednu lokaciju po mjesnom odboru koja zadovoljava sve uvjete ovog Poziva.

U slučaju više prijava za isti mjesni odbor, prednost ostvaruje prva pristigla prijava.

Za predmetnu namjenu predviđen je rad najdulje u vremenu od 1. svibnja do 30. rujna 2023. godine.

 1. REZULTATI JAVNOG POZIVA

Odabranom prijavitelju nadležni Upravni odjel za komunalni sustav Grada Pazina izdati će rješenje kojim će se odobriti organizaciju povremene i privremene usluge ugostiteljske djelatnosti ili djelatnosti trgovine (kiosk prodaja) u pokretnom objektu .

Upravni odjel za komunalni sustav

Priloženi dokumenti: 

Javni poziv_ugostiteljska_trgovačka_djelatnost

Obrazac_prijava_ugostiteljstka_trgovačka_djelatnost