Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Odluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2023. godini

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15., 37/21.), članka 30. Pravilnika o financiranju programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina” broj 1/16.) i članka 34. Statuta Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina”, br. 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Pazina 20. ožujka 2023. donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Pazina u 2023. godini u području društvenih djelatnosti.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava OCD iz Proračuna Grada Pazina u 2023. godini