Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

41. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18. i 5/20.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

41. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 10. prosinca 2020. godine, u dvorani Istra u Spomen domu, s početkom u 17:00 sati.

D N E V N I    R E D

 1. .Verifikacija Zapisnika sa 40.  sjednice Gradskog vijeća; 
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam;
 4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne;
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina; 
 6. Izvješće  o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2019. godinu;
 7. Prijedlog  Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine;
 8. Izvješće  o radu Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za 2019. godinu;
 9. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
 10. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta; 
 11. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu;
 12. Prijedlog  Drugih (II.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta za dogradnju Osnove škole Vladimira Nazora Pazin, Područne škole Trviž; 
 14. Prijedlog  Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dječje igralište u ulici Saše Šantela“;
 15. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu; 
 16. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu; 
 17. Prijedlog  Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta; 
 18. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu;
 19. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu; 
 20. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2021. godini;
 21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pazina za 2021. godinu;
 22. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2021. godinu.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.

 KLASA: 021-05/20-01/69
URBROJ: 2163/01-03-01-20-1
Pazin, 2. prosinca 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Dnevni red 41. sjednice Gradskog vijeća dopunjen je novom točkam 20. koja glasi: “20.  Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za mjesec prosinac 2020. te siječanj 2021. godine;”, postojeća točka 20. postaje točka 21. i tako redom.

Akti sa 41. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 46/20., 47/20., 48/20. i 49/20.
Zapisnik s 41. sjednice Gradskog vijeća.