Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 31. ožujka 2016. godine,  u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog Odluke o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika;
 2. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća;
 3. Pitanja vijećnika;
 4. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2015. godinu;
 5. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2015. godini;
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske zone Trviž;
 7. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“;
 8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm – Katun Trviški;
 9. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini;
 10. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u godini;
 11. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2015. godini;
 12. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2015. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti  održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazina;
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Pazina „The New Integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy“ inicijativi;
 15. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2015. godinu;
 16. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za razdoblje od 2016. do 2019. godine;
 17. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2016. godinu;
 18. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2015. godinu;
 19. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2015. godine;
 20. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2015. godinu.

 KLASA: 021-05/16-01/15
URBROJ: 2163/01-03-01-16-1
Pazin, 23. ožujka 2016.

  Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 26. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  10/16., 11/16. i 12/16