Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Propisi iz područja javne nabave

Zakon o javnoj nabavi i podzakonski akti

 •  Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16.)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017 i 75/20.)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/2017)
 • Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN 69/2017)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017 i 144/20.)
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017)

 Zakon o javnom privatnom partnerstvu i podzakonski akti

 • Zakon o javnom privatnom partnerstvu (“Narodne novine” broj 78/12., 152/14 i 114/18),
 • Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (“Narodne novine” broj 88/12. i 15/15.),
 • Pravilnik o ustroju i vođenju registra o javno privatnom partnerstvu (“Narodne novine” broj 16/13)

Zakon o koncesijama

 • Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17, 107/20).

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/2013, 127/13, 74/14 i 98/19)

Pravne stečevine iz područja jave nabave – EU. : http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3671

 

Pravilnik o jednostavnim nabavama

 Pravilnik o jednstavnoj nabavi- SN 7-23.pdf

Pravilnik o jednostavnim nabavama (SN 2/17 i 63/22..pdf