Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Propisi iz područja javne nabave

Zakon o javnoj nabavi i podzakonski akti

 •  Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16.)
 • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/2012)
 • Uredba o objavama javne nabave (NN 10/2012)
 • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/2012)
 • Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (NN 89/2012)
 • Uredba o izmjeni Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (NN 145/2014)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 125/2014)
 • Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 06/2012)
 • Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 19/2012)
 • Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (NN 22/2012)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (NN 28/2014)
 • Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (NN 11/14)
 • Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (NN 88/2016)

 Zakon o javnom privatnom partnerstvu i podzakonski akti

 • Zakon o javnom privatnom partnerstvu (“Narodne novine” broj 78/12.),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine br. 152/2014)
 • Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (“Narodne novine” broj 88/12.),
 • Pravilnik o ustroju i vođenju registra o javno privatnom partnerstvu (“Narodne novine” broj 16/13)

Zakon o koncesijama

 • Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12).
 • Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija (“Narodne novine” broj 20/13.)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/2013)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 127/2013)
 • Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 74/2014)

Pravilnik o jednostavnim nabavama

Pravilnik o jednostavnim nabavama.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.