Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Evidencija ugovora o javnim nabavama

Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017 i NN 144/20) (dalje: Pravilnik)  propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta. Pravilnik je stupio na snagu 1.1.2018. godine.

Člankom 6. Pravilnika regulirano je da je naručitelj obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma. Naručitelj je obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

Člankom 7. Pravilnika  naručitelj je obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.

Sukladno navedenom, za sve jednostavne nabave i javne nabave od 2018. godine Registar ugovora objavljuje se u EOJN, a pretragu je moguće izvršiti upisivanjem naziva naručitelja ( GRAD PAZIN). Za javne nabave koje su provedene prije 1.1.2018. godine, izvršenje je evidentirano  u Registru ugovora o JN i OS – III revizija 28.1.2019.

 

Registar ugovora JN i OS 2017.

 Ažurirani Registar  ugovora nabava za Grad Pazin ( od 1.1.2018.-10.2.2022).pdf

Registar ugovora o javnoj nabavi i OS za – III revizija.pdf- 28.1.2019.

Registar ugovora o JN i OS II revizija 10.10.2018.pdf

Registar ugovora o JN i OS – revizija 12.2.2018. pdf

Registar ugovora o JN i OS-2.10.2017. pdf

 

Registar  ugovora JN i OS 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i OS- 13. revizija.pdf

Registar ugovora za 2016. godinu- BN.pdf