Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Pazin kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore

Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta po ZJN 2016. obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:
1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u
upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Gospodarskim subjektom smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

Predstavnikom naručitelja u smislu ZJN 2016 smatra se:

  1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog, upravljačkog  ili nadzornog tijela naručitelja,
  2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu i
  3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave i
  4. osobe iz točaka 1., 2. i 3.  kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

 

Odredbe o sukobu interesa iz članka 76 ZJN 2016. primjenjuju se na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz  točke 1. (čelnika tijela naručitelja, člana upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela naručitelja).

Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.

 


 

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) i članka 34. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradonačelnik Grada Pazina 31. svibnja 2019. godine objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
S KOJIMA GRAD PAZIN, KAO JAVNI NARUČITELJ,
NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Grad Pazin u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sa slijedećim gospodarskim subjektima:
– Obrt VITIS, Zajednički obrt za proizvodnju vina vl. Suzana Krulčić (OIB 19572614705) i Renato Krulčić (OIB 40664034131), Lindar 126/b, 52000 Pazin
– Istra Marmi d.o.o., OIB: 32087009809, Lakota 2, Pazin
– UMOM j.d.o.o., OIB: 94213864597, Gržići 134, Grašišće.

KLASA: 406-01/19-01/24
URBROJ: 2163/01-01-01-19-3
Pazin, 31. svibanj 2019.

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA

Gradonačelnik Renato Krulčić

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.