Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Postupci javne nabave

Podaci o naručitelju:

Grad Pazin
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
52000 PAZIN
MBS: 2595613
OIB Grada Pazina: 07969842379

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) o javnim nabavama  Grada Pazina možete pogledati na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Postupci javne nabave u 2024. godini:

1. Tehnologija kuhinje i praonice za dječji vrtić Veli Jože

Postupci javne nabave u 2023. godini: 

1.  Komunalna oprema za odvojeno sakupljanje otpada

2. Radovi na uređenju okoliša dječjeg odmarališta Špadići

3. Proširenje groblja Stari Pazin

4. Djelomično opremanje tehnologije kuhinje i praonice za potrebe Doma za starije osobe i Centra za pružanje izvaninstitucijskih usluga Pazin

5. Prijevoz učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin (travanj-srpanj 2023)

6. Rekonstrukcija i dogradnja prostora za Dječji vrtić u društvenom centru Veli Jože

7. Građevinska sanacija i konzervatorski radova na zvoniku crkve Sv. Nikole u Pazinu 

8. Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima rekonstrukcije i dogradnje prostora za Dječji vrtić u drušvenom centru Veli Jože

9. Usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 

10. Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Pazina i pojedinačnih naručitelja (OŠ V. Nazora Pazin, POU Pazin, Pazin sport d.o.o., DV Grada Pazina i Muzej grada Pazina)

11. Održavanje SPI digitalnog sustava za GP i pojedinačne naručitelje (DV,POU, JVP) u 2024. godini 

12. Poštanske usluge za 2024. godinu

 

Postupci javne nabave u 2022. godini: 

1.Oprema, namještaj i medicinska oprema i namještaj za potrebe Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih usluga Pazin 

2. Opremanje Dječjeg odmarališta Špadići 

3. Računala i računalna oprema za potrebe Grada Pazina, Doma za starije i centra za pružanje izvaninstitucijskih usluga Pazin i projekta SOS-SKRB O STARIJIMA

4. Izvanredno održavanje dijela ceste u ulici M.B.Rašana na području Grada Pazina

5. Oprema za uređenje interijera i eksterijera za potrebe Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih usluga Pazin 

6. Održavanje SPI digitalnog sustava za Grad Pazin u 2023. godini 

7. Euro loživo ulje (LUEL) za potrebe Grada Pazina i pojedničanih Naručitelja 

Napomena: Za pregledavanje  dokumentacije koja se objavljuje u Elektronički oglasnik javne nabave, potrebna je registracija.