Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Plan nabave Grada Pazina

Plan nabave Grada Pazina

Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, NN 144/2020 i 30/2023) (dalje: Pravilnik)  propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta. Pravilnik je stupio na snagu 1.1.2018. godine.

Člankom 3. Pravilnika Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 2.650,00 eura donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine. Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.

Člankom 4. Pravilnika  regulirano je da je Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje EOJN)  u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

Sukladno navedenom, Plan nabave objavljen je  u EOJN  u standardiziranom obliku

 

Plan nabave Grada Pazina za 2024. godinu

Grad Pazin donio je  Plan nabave za 2024. godinu.pdf

 I. Izmjene Plana nabave 2024.xlsx

 II. Izmjene Plana nabave 2024.xlsx

III. Izmjene Plana nabave za 2024. godinu.xlsx