Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Pazinka I

Industrijska zona Pazinka I

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Industrijska zona Pazinka I nalazi se na području nekadašnje KTI Pazinka.

Površina od 13,09 ha u potpunosti je iskorištena.

Zona je kompletno komunalno opremljena.

Uređenje je definirano Generalnim urbanističkim planom Grada Pazina.

 

 

 

 

 

Osnovni podaci o zoni:

Pretežita namjena proizvodno – prerađivačka
Površina zone 13,09 ha od čega slobodno 0 ha
Broj poduzetnika u zoni 11
Broj zaposlenih 191

 

Osnovni podaci o infrastrukturi:

Cesta DA
Komunikacijska infrastruktura DA
Javna rasvjeta DA
Parkirališta DA
Struja DA
Voda DA
Oborinska odvodnja DA
Fekalna odvodnja DA
Plin NE

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.