Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 31. siječnja 2018. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D  N E V N I   R E D

  1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja vijećnika;
  3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina;
  4. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“;
  5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina;
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu;
  7. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada;
  8. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ: 2163/01-03-01-18-1
Pazin, 23. siječnja 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 8. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 1/18.
Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća.