Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za, UTORAK, 25. srpnja 2017. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet;r
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“;
 5. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2016. godini;
 6. Izvješće o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2016. godinu;
 7. Izvještaj o radu  i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2016. godinu;
 8. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2016. godinu;
 9. Programsko izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2016. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017. – 2021.;
 11. Prijedlog Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina;
 12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2016. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
 14. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Pazina;
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina;
 16. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina;
 17. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina;
 18. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“;
 19. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Centar – Jug“ Pazin;
 20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od lipnja do prosinca 2017. godine;
 21. Prijedlog rješenja o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina.

 

 Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
O materijalu pod točkon 21. Dnevnog reda biti ćete upoznati na sjednici Gradskog vijeća.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/17-01/26
URBROJ: 2163/01-03-01-17-1
Pazin, 14. srpnja 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Dnevni red sjednice Gradskog vijeća dopunjen je točkom 22. koja glasi „ Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornice za područje Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.”
Akti sa 2. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 26/17., 27/17. i 29/17.