Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 19. srpnja 2018., godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D 

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“;
 4. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
 5. Izvješće  o radu “Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre” za 2017. godinu;
 6. Izvještaj  financijskom poslovanju Osnovne škole „Vladimira Nazora“ Pazin za 2017. godinu;
 7. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u 2017. godini; 
 8. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2017. godinu s izvješćima: a) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2017. godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2017. godinu;
 9. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2017. godinu;
 10. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2017. godinu;
 11. Izvještaj poslovanju i Financijski izvještaj Društva “Pazin” d.o.o. Pazin za 2017. godinu;
 12. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva “Razvojna agencija Srce Istre” d.o.o. za 2017. godinu;
 13. Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2017. godinu;
 14. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine;
 15. Prijedlog Odluke  o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama;
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“;
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.

NAPOMENA: Materijali pod točkama 16. i 17. Dnevnoga reda dostavit će se naknadno, svakako prije dana održavanja sjednice Vijeća. Radi se o Odlukama koje je Gradsko vijeće prilikom ranijih prijava na natječaje Fonda za ruralni razvoj već donosilo za navedene projekte. Budući da predmetni projekti nisu odbrani za sufinanciranje u ranijem krugu natječaja potrebno je ponovno donijeti navedene Odluke (koje se zbog donošenja novog Pravilnika za provedbu natječaja donekle razlikuju od ranije donesenih), kako bi se projekti mogli prijaviti na novi krug natječaja koji se otvara 2. kolovoza 2018.

Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 

KLASA: 021-05/18-01/41
URBROJ: 2163/01-03-01-18-1
Pazin, 11. srpnja 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Dnevni red sjednice Gradskog vijeća izmijnjen je na način da su brisane točke 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“ i točka 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“.

Akti sa 13. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 27/18. i 30/18.
Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.