Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 28. ožujka 2018. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog  Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“;
 4. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2017. godini;
 5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2017. godini;
 6. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
 7. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
 8. Prijedlog  Prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
 9. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
 10. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu;
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina;
 12. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina;
 13. Prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje;
 14. Prijedlog Odluke o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici;
 15. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra;
 16. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2017. godinu;
 17. Godišnji  plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu;
 18. Prijedlog  Rješenja o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/18-01/13
URBROJ: 2163/01-03-01-18-1
Pazin, 20. ožujka 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 9. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 11/18. i 12/18.
Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.