Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 8. studenog 2017. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu;
 4. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2016. godni;
 5. Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2016. godinu;
 1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
 2. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu;
 3. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2017. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja, b) kulture i c) sporta;
 4. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
 5. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
 6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o kupnji suvlasničkog udjela na zemljištu;
 8. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2016. godinu;
 9. Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2016. godini;
 10. Izvještaj o radu udruga za 2016. godinu;
 11. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva;
 12. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra i ustupanju Republici Hrvatskoj prava vlasništva na zemljištu za potrebe gradnje Spojne ceste Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64);
 13. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/17-01/51
URBROJ: 2163/01-03-01-17-1
Pazin, 31. listopada 2017.

   Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 5. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 39/17., 40/17., 41/17. i 42/17.
Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike