Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09., 8/13. i 41/18.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 20. prosinca 2018. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
 4. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
 5. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
 6. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
 7. Prijedlog  Drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu;
 8. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Pazina za razdoblje 2019.-2021. godine;
 11. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
 12. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu;
 13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 14. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2019. godini;
 15. Prijedlog  Odluke o komunalnoj naknadi;
 16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. godine;
 17. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina;
 18. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2019. godinu.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/18-01/81
URBROJ: 2163/01-03-01-18-1
Pazin, 12. studeni 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 19.  sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 50/18., 51/18. i 52/18.
Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća.

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.