Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Korištenje i namjena sredstava Fonda

Sredstva Fonda koriste se za financiranje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a osobito za:

 • zaštitu, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača,
 • saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, obradu otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada,
 • poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu,
 • zaštitu i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti,
 • provedbu nacionalnih energetskih programa,
 • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i dr.),
 • poticanje održive gradnje,
 • poticanje čistijeg transporta,
 • poticanje održivog korištenja prirodnih dobara,
 • poticanje održivog razvoja ruralnog prostora,
 • poticanje održivih gospodarskih djelatnosti, odnosno održivoga gospodarskog razvoja,
 • unapređivanje sustava informiranja o stanju okoliša, praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša te uvođenje sustava upravljanja okolišem,
 • poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti,
 • ostvarivanje djelatnosti Fonda.

Fond može sudjelovati i u sufinanciranju drugih programa, projekata i sličnih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, koji se provode na području Republike Hrvatske, kad ih organiziraju i financiraju međunarodne organizacije, financijske institucije i tijela te druge strane pravne osobe.

Postupak za dodjelu sredstava Fonda

Sredstava Fonda daju se pravnim i fizičkim osobama radi financiranja namjena utvrđenih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju natječaja koje objavljuje Fond.

Otvorene natječaje možete pronaći na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, www.fzoeu.hr

Fond neće raspisivati javni natječaj kad kao ugovorna strana neposredno sufinancira i sudjeluje u realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti propisanih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Općim aktima Fonda utvrđuju se uvjeti koja moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda, uvjeti i način dodjeljivanja sredstava, kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda te način praćenja namjenskog korištenja sredstava i ugovorenih obveza između Fonda i korisnika njegovih sredstava.

U financiranju navedenih programa, projekata i sličnih aktivnosti Fond surađuje s bankama i drugim financijskim institucijama.

Oblici dodjele sredstava Fonda

Fond dodjeljuje sredstva pravnim i fizičkim osobama radi financiranja programa, projekata i drugih aktivnosti, utvrđenih sukladno odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, putem:

 • zajmova,
 • subvencija,
 • financijske pomoći, i
 • donacija.

Sredstva se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja.

Sredstvima Fonda prvenstveno se financiraju programi, projekti i slične aktivnosti utvrđeni sukladno Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i Nacionalnom planu djelovanja za okoliš, Strategiji energetskog razvitka i Programu provedbe strategije energetskog razvitka te nacionalnim energetskim programima.

Sredstva Fonda mogu se koristiti samo za namjene za koje su dodijeljene.

Ako korisnik sredstava dodijeljena sredstava ne koristi na način i za namjene utvrđene ugovorom, dužan je nenamjenski utrošena sredstva vratiti Fondu, a za štetu nanesenu Fondu odgovara na način utvrđen ugovorom o korištenju sredstva.