Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Projekti u tijeku

Projekti u tijeku

Grad Pazin realizaciju projekata realizira uz potporu Europskih fondova, ali i različitih nacionalnih izvora poput ministarstava, fondova ili uz potporu Istarske županije. U nastavku su navedeni projekti koji su započeli sa realizacijom, a sufinanciraju se iz vanjskih izvora.

EU PROJEKT   

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada „Jelenčići V“ 

Image result for zastava republike hrvatske Image result for europska unija zajedno do fondova eu logo

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i doprinos smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Ulaganjem u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te provedbu informativno -obrazovnih aktivnosti za stanovnike postići će se zadani ciljevi projekta.

Projekt se sastoji od ukupno pet (5) projektnih aktivnosti od kojih središnji dio projekta obuhvaća izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti u svrhu informiranja stanovnika o ulozi reciklažnog dvorišta i važnosti pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima. Provedbom projekta izgradit će se reciklažno dvorište površine 910 m2 u sklopu odlagališta otpada „Jelenčići V“ te opremiti potrebnom opremom za zaprimanje vrsta otpada sukladno dodatku IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom. Provedba projekta omogućit će pripremu otpada za postupke daljnje oporabe što će rezultirati smanjenjem odlaganja otpada na odlagališta te unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom na području Grada Pazina. . Projektom će se unaprijediti infrastruktura za privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada što će rezultirati nižim troškovima zbrinjavanja otpada komunalnog društva Usluga d.o.o. Pazin, višom stopom iskoristivosti otpada i nižom emisijom stakleničkih plinova u okoliš. Sve navedeno će pozitivno utjecati na ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu.

Ciljna skupina projekta:

Stanovnici sa područja Grada Pazina uključujući i stanovnike koji nisu korisnici komunalnih usluga. Krajnji korisnici projekta su komunalno društvo Usluga d.o.o. Pazin koja će upravljati reciklažnim dvorištem te lokalna zajednica.

Projekt će doprinijeti poboljšanju situacije ciljne skupine projekta obzirom da će se osigurati infrastruktura koja će omogućiti izravnu predaju otpada iz kućanstva te zadovoljiti potreba stanovnika za odlaganje posebnih vrsta otpada posebice problematičnog, glomaznog i opasnog otpada.

Opći cilj:

Provedbom projekta odnosno ulaganjem u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti postići će se povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Specifični cilj:

Poboljšanje sustava gospodarenja otpadom što će doprinijeti pripremi otpada za daljnju oporabu, povećanju iskoristivosti otpada, te posljedično smanjenju odlaganja otpada na odlagalište i smanjenju emisije CO2.

 Očekivani rezultati projekta:

  • odvojeno prikupljeno 250 tona otpada u prvoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole
  • najmanje 65% stanovnika sa područja Grada Pazina  obuhvaćeno  provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima
  • održano 10 obrazovnih aktivnosti vezano za korištenje recklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima
  • smanjene emisija CO2 od 172 t/god.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.248.294,50 kuna.  Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.058.327,00 kuna. EU sufinanciranje projekta iznosi 899.577,95 kuna (85% prihvatljivih troškova).  Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2018. godine do 31. kolovoza 2019. godine.

Više podataka o natječajima možete pogledati na stranici Europski strukturni i investicijski fondovi   https://strukturnifondovi.hr/   

I_Archeo.S. – integrirani sustav usluga za kulturnu i prirodnu baštinu 

Fond: Interreg Italija-Hrvatska, Standard +

Partneri: LP: Consorzio Teatro Publico Pugliese,
P1: Regione Abruzzo;
P2: Marche Theatro scarl; P3: Grad Pazin; P4: Pučko otvoreno učilište Poreč; P5: Grad Crikvenica.

Početak provedbe: 01.01.2018.; Završetak provedbe: 30.06.2019.
Ukupna vrijednost projekta: 1.176.243,00 €

Ukupni iznos za Grad Pazin: 148.215,00 € (128.073,75 € = ERDF, 22.232,25 € = vlastito sufinanciranje)

Cilj projekta: izgraditi integrirani sustav usluga za kulturnu i prirodnu baštinu s ciljem održivog ekonomskog razvoja. Očekivana promjena je bolja i ravnomjernija raspodjela turističkih kretanja tijekom godine. Smanjenje pritiska posjetitelja na obalne gradove, pomicanje kretanja turista u unutrašnjost, na razdoblje pred i posezone, ili na područja rjeđe posjećena ili pogođena nepovoljnim vremenskim događajima.

Rezultat projekta: Povezivanje svih zainteresiranih ključnih dionika u turizmu na lokalnom teritoriju (mala i srednja poduzeća, turističke agencije, kulturne ustanove, OPG-ove, ugostitelje, iznajmljivače, proizvođače tradicionalne hrane, obrta i sl…) u javno privatni kluster koji će osmisliti novu turistički tematski itinerar i identificirati nove usluge koje na teritoriju nedostaju za uspješnost tematskog itinerara. Osmišljeni itinerar sa novim uslugama provest će se kao pilot akcija i uvrstiti u novu turističku mobilnu aplikaciju koju će se izraditi u sklopu projekta.

Projektne aktivnosti:

  • Radionice povezivanja ključnih dionika u javno-privatni klaster i osmišljavanja novog turističkog tematskog itinerara,
  • Kreiranje novih usluga za turistički tematski itinerar,
  • Izrada mobilne aplikacije,
  • Organizacija edukativnog izleta sa završnim događanjem za implementaciju itinerara.

 

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mala Traba – Vela Traba

Grad Pazin je putem Natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu i poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije “, tip operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” raspisanog na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ostvario pravo na financiranje u iznosu od 100% prihvatljivih aktivnosti na projektu (vrijednost potpore iznosi 1.088.037,50 kn).

Projektne aktivnosti usmjerene su na izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste oznake NC0101 (NC500700 – Vela Traba – D48) od naselja Mala Traba i Vela Traba u dužini od približno 500,00 m. Cilj je omogućiti pristup navedene prometnice što većem broju korisnika te doprinijeti razvoju postojećih gospodarskih subjekata i razvijanju gospodarskog potencijala čitavog kraja.

Rekonstruirana prometnica kao rezultat uspješno provedenog projekta će imati izravne učinke na poslovanje postojećih obližnjih gospodarskih subjekata i predstavljat će nužne pretpostavke za stvaranje novih te će ostvariti značajno bolju povezanost kako između lokalnih sela međusobno tako i povezanost tih sela s drugim cestama.

 

KulTourSpirit – Revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustvaPlakat

Grad Pazin je kao nositelj projekta u suradnji s partnerima (Istarska županija, Grad Buzet, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat i Udruga
Istra Inspirit) u prosincu 2016. godine započeo s provedbom projekta KulTourSpirit koji se financira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iz sredstava Fonda za regionalni razvoj. Projekt je ukupne vrijednosti 6.794.662,50 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske donijelo je Odluku unije o sufinanciranju iznosom od 4.937.681,24 HRK, odnosno intenzitetom potpore od 72,67%.

Projektne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije za sanaciju, revitalizaciju i prenamjenu zaštićenih kulturnih dobara i cjelina u partnerskim gradovima i općinama, koja čini temelj za daljnje aktivnosti ulaganja.

Vodeći se smjernicama projekta „Istra Inspirit“ koji već četiri godine uspješno umrežava i razvija kulturno-turističku ponudu Istre, ovim će se projektom obuhvatiti nedovoljno valorizirani zaštićeni objekti kulturno-povijesne baštine Istre, s naglaskom na poticanju razvoja središnjeg dijela istarskog poluotoka za čiju se buduću valorizaciju osmišljava jedinstveni integrirani program upravljanja, vodeći se konceptom inovativnog turističkog proizvoda „prenošenja priča“ i „oživljavanja povijesti“, s ciljem razvoja turističke ponude za svih 365 dana u godini. Više o projektu pročitajte OVDJE.

Life SEC Adapt

Grad Pazin je jedan od partnera na Life SEC Ad1apt projektu financiranom iz Life programa Europske unije čiji je cilj povećanje otpornosti na nepovoljni utjecaj klimatskih promjena i olakšanje prijelaza na niskougljično gospodarstvo.

U implementaciji projekta, provedbi aktivnosti i realizaciji očekivanih rezultata sudjeluju i ostali partneri iz Istre (gradovi Buzet, Labin, Poreč, Pula i Rovinj, Istarska županija i Istarska razvojna agencija), Španjolske, Grčke i Italije pod koordinacijom vodećih partnera Svim – Sviluppo Marche SpA.

U sklopu provedbe projekta Grad Pazin je pristupio Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju te će se izradom Strategije prilagodbe klimatskim promjenama nadopuniti već izrađeni Akcijski plan energetski održivog razvitka, a vizija smanjenja emisije stakleničkih plinova produljena je do 2050. godine.

Projekt je započeo 1. rujna 2015., a previđeno trajanje je 40 mjeseci tijekom kojih će se uključiti i građanstvo i interesne skupine u svrhu podizanja svijesti  o utjecaju klimatskih promjena i mogućnostima djelovanja na njihovo smanjenje i prilagodbu.

Ukupna vrijednost projekta je 3.213.785,00 €, od čega je za Grad Pazin predviđeno 88.569,00 € s doprinosom EU u iznosu od 60%.

 Ispirit Fantasy park

Vanjsko sufinanciranje: Fond za razvoj turizma, Istarska županija 

Inspirit fantasy park

Inspirit fantasy park

Više o Inspirit Fantasy parku možete pročitati  OVDJE.

Tijekom 2014. godine započela je izrada projektne dokumentacije za izgradnju tematskog zabavnog parka na bivšem vojnom poligonu Lindar.
Inspirit Fantasy park je tematski zabavni park koji se bazira na svijetu istarske i slavenske mitologije. Atrakcija se gradi kombinacijom tehničkih sprava poput rollercoastera i atraktivnih scena koje uključuju autentični ambijent s kostimiranim glumcima. Glavni cilj projekta je očuvanje, promicanje i razvoj kulturne baštine kroz povećanje turističke atraktivnosti i konkurentnosti što će rezultirati ulaskom Istre u vodećih 20 turističkih destinacija u svijetu u kriteriju konkurentnosti.
Realizaciju projekta financijski podržavaju Ministarstvo turizma i Istarska županija.

U 2016. godini projekt je uvršten na listu strateških projekata za Republiku hrvatsku.

 Rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Pazina 

Vanjsko sufinanciranje: Fond za energetsku učinkovitost

Projekt energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Pazina provodi se tijekom 2014. godine.
Više o programima energetske učinkovitosti koje provodi Grad Pazin možete pročitati OVDJE.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.