Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Projekti u tijeku

Projekti u tijeku

Grad Pazin realizaciju projekata realizira uz potporu Europskih fondova, ali i različitih nacionalnih izvora poput ministarstava, fondova ili uz potporu Istarske županije. U nastavku su navedeni projekti koji su započeli sa realizacijom, a sufinanciraju se iz vanjskih izvora.

EU PROJEKT

“IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U ULICI SAŠE ŠANTELA“

Projektom se predviđa uređenje terena ukupne površine cca 300,00 m2, betoniranje pristupne rampe te ugradnju opreme koje uključuje montiranje jedne dječje sprave s dvije ljuljačke, jedne njihalice na opruzi, penjalice te dvije klupe.

U sklopu uređenja terena uklanja se gornji dio postojećeg potpornog zida uz nogostup do visine 24 cm ispod razine samog nogostupa, izvodi se betonska rampa za invalide za pristup s nivoa ceste. Rampa je do 1 m visine iznad nivoa uređenog terena. Uz pločnik, pokraj rampe se betoniraju stepenice. Vrh stepenica stoji na potpornom zidu. U južnom uglu se zadržava postojeći prirodni teren oko kojeg se izvodi potporni zidić visine 45 cm. Na sjevernom rubu igrališta se također izvodi 45 cm visok zidić oko zelenila. Na navedene zidiće montiraju se klupe za sjedenje. Uz navedeno predviđeno je izvođenje novog završnog sloja u obuhvatu zahvata. U sklopu dječjeg igrališta predviđeno je i hortikulturno rješenje: sađenje 6 stabala i zatravljivanje zelenih površina.

Projekt se sufinancira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategija“.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 222.293,75 kuna, a vrijednost potpore 130.191,25 kuna.

EU PROJEKT

“Dogradnja mjesnog groblja u Lindaru”

Projektom je predviđeno proširenje postojećeg mjesnog groblja Lindar za cca 500 m2 (maksimalna širina iznosi 18,68 m, a dužina 27,73 m) te se nastavlja na postojeće groblje s njegove sjeverozapadne strane . Centralna staza novog dijela groblja se nastavlja na postojeću. Predmetnom dogradnjom planirano je povećati kapacitet groblja za ukupno 60 grobnih mjesta i izgraditi 7 grobnica. Predmetno proširenje će se ograditi armirano betonskim zidom s temeljnom stopom. Zid se izvodi kao potporni zid sa zakošenjima rubova na vrhu zida, koje se ostvaruje kutnim umecima u oplati. Zid je ukupne širine 20 cm, a maksimalne visine 120 cm od novouređene površine groblja.

Projekt se sufinancira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategija“.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 790.000,00 kuna, a vrijednost potpore 148.250,00 kuna.

EU PROJEKT

„ProEduEko – ZNANJEM DO EFIKASNIJEG GOSPODARENJA OTPADOM“

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Gradu Pazinu odobreno je sufinanciranje projekta „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Grad Pazin odlučio se na prijavu projekta u svrhu provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom radi smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Pazina, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao PT1 i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao PT2 u mjesecu kolovozu tekuće godine odnosno odobreno je 373.743,15 kuna bespovratnih sredstava za projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Cilj projekta je zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na području Grada Pazina kao nositelja projekta te na području Grada Buzeta i Općina Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Karojba, Motovun, Tinjan i Lanišće s kojima je sklopljen Sporazum s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta (područje obuhvata izobrazno-informativnih aktivnosti iznosi 843,47 km2 s populacijom od 24.311 stanovnika).

Ciljana skupina projekta su stanovnici svih dobnih skupina, odgojno-obrazovne institucije, eduktori, djeca predškolske i školske dobi, mladi, poslovna javnost i turisti dok su krajnji korisnici lokalna zajednica i komunalna društva Usluga d.o.o. Pazin i Park d.o.o. Buzet.

Projekt će doprinijeti jačanju svijesti stanovnika o održivom gospodarenju otpadom na području obuhvata projekta. Provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti utjecati će se na cjelokupno stanovništvo o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Projekt se sastoji od ukupno tri (3) projektne aktivnosti: provođenje izobrazono-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (pet obveznih i pet preporučenih aktivnosti), promidžba i vidljivost, te upravljanje projektom.

Provedbom projekta postići će se sljedeći rezultati:

 • 100% stanovnika – korisnika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada biti će obuhvaćeno izobrazno-informativnim aktivnostima
 • provesti će se 10 izobrazno-informativnih akivnosti koje će se zabilježiti u Informacijski sustav gospodarenja otpadom
 • prijavitelji i sunositelji aktivnosti provesti će sljedeće izobrazno-informativne akivnosti: 900 letaka za stanovnike, 10 javnih i edukacijskih tribina za sve stanovnike i 4 za mlade, 300 vodiča (brošura), 150 plakata i 8 jumbo plakata, 4 radijske emisije, 606 radijskih spotova, banneri na mrežnim stranicama prijavitelja i sunositelja aktivnosti, 14 predstava za djecu, 750 slikovnica za djecu i 800 letaka za turiste.

Provedba projekta imat će širi utjecaj:

 • doprinijet će lokalnoj zajednici kroz provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, te smanjenju nastanka otpada i posljedično smanjenju emisije CO2
 • smanjenim nastankom otpada kao rezultat provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti pozitivno će utjecati na ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu
 • ujecati će na povećanje svijesti stanovnika na području Grada Pazina i na području sunositelja aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Tvrtka Eurokonzalting odgovorna je za upravljanje projektnim aktivnostima kroz cijelo vrijeme provedbe projekta.

Vrijeme realizacije projekta je do 31. srpnja 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 439.697,86 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi  u projektu iznose 439.697,86 kuna.

Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 373.743,15 kuna (84,99% prihvatljivih troškova).

 

EU PROJEKT   

Poduzetnički inkubator u Pazinu

 

Korisnik: Grad Pazin
Partner: Razvojna agencija srce Istre
Suradnici: Veleučilište u Rijeci i Udruženje obrtnika Pazin
Ukupna vrijednost projekta: 2.901.381,39 HRK
EU sufinanciranje projekta: 2.730.093,31 HRK
Trajanje projekta: 01.02.2018. do 01.08.2019.
Kontakt osoba:
Sandra Frančula
Suradnica u administrativnim poslovima ureda i projektima
Razvojna agencija srce Istre
E-mail: [email protected]
http://www.pazinup.com
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Opis projekta:
Kroz projekt Poduzetnički inkubator u Pazinu, rekonstruirati će se i adaptirati nekorišteni poslovni prostor u Pazinu te omogućiti budućim korisnicima – poduzetnicima početnicima, pet potpuno uređenih i opremljenih poslovnih prostora za početak poduzetničke djelatnosti, multimedijski prostor za održavanje radionica i sastanaka te ured voditelja inkubatora. Kreirati će se proizvodi i usluge koje koriste poduzetnici početnici u razvoju svog poslovanja, sa svrhom privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u MSP sektoru. Odgovor je to na realne potrebe lokalnog gospodarstva i poduzetništva koje su uvjetovane globalnim gospodarskim i tržišnim kretanjima, ali i stanjem lokalnog gospodarstva i poduzetničke klime.

Svrha projekta je uspostaviti poslovno-potpornu infrastrukturu Poduzetničkog inkubatora u Pazinu s povezanim uslugama za poduzetnike-početnike. U okviru inkubatora kao poduzetničke infrastrukture, korisnicima će na raspolaganje biti stavljena opća i specijalizirana infrastruktura, oprema i povezane usluge potrebne poduzećima u njihovim početnim koracima u učvršćivanju poslovanja i osiguranja dostatnih kapaciteta za nastavak poslovanja na otvorenome tržištu s razvijenom konkurencijom iz zemlje i inozemstva. Kapaciteti inkubatora odgovarat će na potrebe poduzetnika-početnika, odnosno na zahtjeve koji se pred njih postavljaju u segmentima poslovanja, razvoja ljudskih resursa, poslovnog upravljanja, iznalaženja financijskih sredstava za daljnja ulaganja, umrežavanje i razmjenu ideja sa ostalim poduzetnicima ali i širim spektrom dionika iz ostalih područja, naročito u početnom razdoblju poslovanja.

Očekivani rezultati projekta čija će realizacija doprinijeti postizanju navedene svrhe su sljedeći:

• Uspostavljen, opremljen i funkcionalan Poduzetnički inkubator kao poslovno-poduzetnička infrastruktura u Pazinu namijenjen poduzetnicima-početnicima;
• Kreirani proizvodi i usluge infrastrukture koji koriste poduzetnici početnici u razvoju svog poslovanja, a sa svrhom privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u MSP sektoru;
• Unaprijeđeni kapaciteti za suradnju poduzetnika-početnika međusobno, ali i u odnosu na ostala (postojeća) poduzeća u smjeru pojačane razmjene poduzetničkih ideja i svih ostalih segmenata znanja sa ciljem razvijanja novih proizvoda s visokom razinom konkurentnosti na otvorenome tržištu;
• Osnažena svijest šire poslovne zajednice o značaju aktivnosti Poduzetničkog inkubatora u Pazinu kao temeljne pretpostavke za razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poboljšana svijest šire javnosti o važnosti inkubatora u segmentu gospodarskog rasta i razvoja, otvaranja novih radnih mjesta i poslovnih prilika za stanovništvo na lokalnoj ali i široj regionalnoj razini.

 

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada „Jelenčići V“ 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i doprinos smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Ulaganjem u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te provedbu informativno -obrazovnih aktivnosti za stanovnike postići će se zadani ciljevi projekta.

Projekt se sastoji od ukupno pet (5) projektnih aktivnosti od kojih središnji dio projekta obuhvaća izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti u svrhu informiranja stanovnika o ulozi reciklažnog dvorišta i važnosti pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima. Provedbom projekta izgradit će se reciklažno dvorište površine 910 m2 u sklopu odlagališta otpada „Jelenčići V“ te opremiti potrebnom opremom za zaprimanje vrsta otpada sukladno dodatku IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom. Provedba projekta omogućit će pripremu otpada za postupke daljnje oporabe što će rezultirati smanjenjem odlaganja otpada na odlagališta te unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom na području Grada Pazina. . Projektom će se unaprijediti infrastruktura za privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada što će rezultirati nižim troškovima zbrinjavanja otpada komunalnog društva Usluga d.o.o. Pazin, višom stopom iskoristivosti otpada i nižom emisijom stakleničkih plinova u okoliš. Sve navedeno će pozitivno utjecati na ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu.

Ciljna skupina projekta:

Stanovnici sa područja Grada Pazina uključujući i stanovnike koji nisu korisnici komunalnih usluga. Krajnji korisnici projekta su komunalno društvo Usluga d.o.o. Pazin koja će upravljati reciklažnim dvorištem te lokalna zajednica.

Projekt će doprinijeti poboljšanju situacije ciljne skupine projekta obzirom da će se osigurati infrastruktura koja će omogućiti izravnu predaju otpada iz kućanstva te zadovoljiti potreba stanovnika za odlaganje posebnih vrsta otpada posebice problematičnog, glomaznog i opasnog otpada.

Opći cilj:

Provedbom projekta odnosno ulaganjem u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti postići će se povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Specifični cilj:

Poboljšanje sustava gospodarenja otpadom što će doprinijeti pripremi otpada za daljnju oporabu, povećanju iskoristivosti otpada, te posljedično smanjenju odlaganja otpada na odlagalište i smanjenju emisije CO2.

 Očekivani rezultati projekta:

 • odvojeno prikupljeno 250 tona otpada u prvoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole
 • najmanje 65% stanovnika sa područja Grada Pazina  obuhvaćeno  provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima
 • održano 10 obrazovnih aktivnosti vezano za korištenje recklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima
 • smanjene emisija CO2 od 172 t/god.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.248.294,50 kuna.  Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.058.327,00 kuna. EU sufinanciranje projekta iznosi 899.577,95 kuna (85% prihvatljivih troškova).  Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2018. godine do 31. kolovoza 2019. godine.

Više podataka o natječajima možete pogledati na stranici Europski strukturni i investicijski fondovi   https://strukturnifondovi.hr/   

I_Archeo.S. – integrirani sustav usluga za kulturnu i prirodnu baštinu 

Fond: Interreg Italija-Hrvatska, Standard +

Partneri: LP: Consorzio Teatro Publico Pugliese,
P1: Regione Abruzzo;
P2: Marche Theatro scarl; P3: Grad Pazin; P4: Pučko otvoreno učilište Poreč; P5: Grad Crikvenica.

Početak provedbe: 01.01.2018.; Završetak provedbe: 30.06.2019.
Ukupna vrijednost projekta: 1.176.243,00 €

Ukupni iznos za Grad Pazin: 148.215,00 € (128.073,75 € = ERDF, 22.232,25 € = vlastito sufinanciranje)

Cilj projekta: izgraditi integrirani sustav usluga za kulturnu i prirodnu baštinu s ciljem održivog ekonomskog razvoja. Očekivana promjena je bolja i ravnomjernija raspodjela turističkih kretanja tijekom godine. Smanjenje pritiska posjetitelja na obalne gradove, pomicanje kretanja turista u unutrašnjost, na razdoblje pred i posezone, ili na područja rjeđe posjećena ili pogođena nepovoljnim vremenskim događajima.

Rezultat projekta: Povezivanje svih zainteresiranih ključnih dionika u turizmu na lokalnom teritoriju (mala i srednja poduzeća, turističke agencije, kulturne ustanove, OPG-ove, ugostitelje, iznajmljivače, proizvođače tradicionalne hrane, obrta i sl…) u javno privatni kluster koji će osmisliti novu turistički tematski itinerar i identificirati nove usluge koje na teritoriju nedostaju za uspješnost tematskog itinerara. Osmišljeni itinerar sa novim uslugama provest će se kao pilot akcija i uvrstiti u novu turističku mobilnu aplikaciju koju će se izraditi u sklopu projekta.

Projektne aktivnosti:

 • Radionice povezivanja ključnih dionika u javno-privatni klaster i osmišljavanja novog turističkog tematskog itinerara,
 • Kreiranje novih usluga za turistički tematski itinerar,
 • Izrada mobilne aplikacije,
 • Organizacija edukativnog izleta sa završnim događanjem za implementaciju itinerara.

 

EU PROJEKT

INkluzivne škole 5+

Korisnik: Grad Pazin
Partneri: Grad Labin, Grad Poreč, Grad Umag, Grad Rovinj, Centar „Liče Faraguna“ Labin, OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin, OŠ Matije Vlačića Labin, OŠ Vladimira Nazora Pazin, OŠ Poreč, OŠ Finida, OŠ Jurja Dobrile Rovinj, OŠ Vladimira Nazora Rovinj, TOŠ Bernardo Benussi Rovinj, TOŠ „Galileo Galilei“ Umag i OŠ Marije i Line Umag
Ukupna vrijednost projekta: 9.422.774 HRK
EU sufinanciranje projekta: 8.000.000 HRK

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 853.664,64 HRK

Sufinanciranje gradova-partnera: 569.109,40 HRK

Trajanje projekta: 18.08.2017.-17.08.2021.
Kontakt osoba:
Tamara Damijanić
Viša stručna suradnica za projekte
Grad Pazin
E-mail: [email protected]

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Opis projekta:
Grad Pazin je kao nositelj projekta u suradnji s partnerima Gradom Labinom, Gradom Porečom, Gradom Rovinjom i Gradom Umagom – osnivačima odgojno-obrazovnih ustanova u kolovozu 2017. godine započeo s provedbom projekta „INkluzivne škole 5+“ koji se financira u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projekt traje 48 mjeseci i provodi se u 10 odgojno-obrazovnih ustanova, a od 2018./2019. školske godine u 11 odgojno-obrazovnih ustanova. Tijekom 4 godine trajanja projekta u projekt će biti uključeno najmanje 64 učenika s teškoćama u razvoju za koje će biti osiguran pomoćnik u nastavi ili stručno komunikacijski posrednik.

Projekt INkluzivne škole 5+ temelji se na postavkama kako je u redoviti odgojno-obrazovni sustav od iznimne važnosti uključiti djecu s teškoćama u razvoju odnosno nastaviti dobre prakse iz prethodnih godina osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Iz toga proizlazi i cilj projekta: poboljšanje u postizanju odgojno-obrazovnog uspjeha, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje, kao i napredak u razvoju vještina i sposobnosti učenika s teškoćama u razvoju u redovnoj sredini, izjednačavanje njihove mogućnosti za potpuno uključivanje i osposobljavanje za samostalan život i rad.

Ciljna skupina projekta su učenici s teškoćama u razvoju koji pohađaju redovne i posebne škole u gradovima-osnivačima škola.

 

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mala Traba – Vela Traba

Grad Pazin je putem Natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu i poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije “, tip operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” raspisanog na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ostvario pravo na financiranje u iznosu od 100% prihvatljivih aktivnosti na projektu (vrijednost potpore iznosi 1.088.037,50 kn).

Projektne aktivnosti usmjerene su na izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste oznake NC0101 (NC500700 – Vela Traba – D48) od naselja Mala Traba i Vela Traba u dužini od približno 500,00 m. Cilj je omogućiti pristup navedene prometnice što većem broju korisnika te doprinijeti razvoju postojećih gospodarskih subjekata i razvijanju gospodarskog potencijala čitavog kraja.

Rekonstruirana prometnica kao rezultat uspješno provedenog projekta će imati izravne učinke na poslovanje postojećih obližnjih gospodarskih subjekata i predstavljat će nužne pretpostavke za stvaranje novih te će ostvariti značajno bolju povezanost kako između lokalnih sela međusobno tako i povezanost tih sela s drugim cestama.

 

KulTourSpirit – Revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustvaPlakat

Grad Pazin je kao nositelj projekta u suradnji s partnerima (Istarska županija, Grad Buzet, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat i Udruga
Istra Inspirit) u prosincu 2016. godine započeo s provedbom projekta KulTourSpirit koji se financira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iz sredstava Fonda za regionalni razvoj. Projekt je ukupne vrijednosti 6.794.662,50 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske donijelo je Odluku unije o sufinanciranju iznosom od 4.937.681,24 HRK, odnosno intenzitetom potpore od 72,67%.

Projektne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije za sanaciju, revitalizaciju i prenamjenu zaštićenih kulturnih dobara i cjelina u partnerskim gradovima i općinama, koja čini temelj za daljnje aktivnosti ulaganja.

Vodeći se smjernicama projekta „Istra Inspirit“ koji već četiri godine uspješno umrežava i razvija kulturno-turističku ponudu Istre, ovim će se projektom obuhvatiti nedovoljno valorizirani zaštićeni objekti kulturno-povijesne baštine Istre, s naglaskom na poticanju razvoja središnjeg dijela istarskog poluotoka za čiju se buduću valorizaciju osmišljava jedinstveni integrirani program upravljanja, vodeći se konceptom inovativnog turističkog proizvoda „prenošenja priča“ i „oživljavanja povijesti“, s ciljem razvoja turističke ponude za svih 365 dana u godini. Više o projektu pročitajte OVDJE.

Life SEC Adapt

Grad Pazin je jedan od partnera na Life SEC Ad1apt projektu financiranom iz Life programa Europske unije čiji je cilj povećanje otpornosti na nepovoljni utjecaj klimatskih promjena i olakšanje prijelaza na niskougljično gospodarstvo.

U implementaciji projekta, provedbi aktivnosti i realizaciji očekivanih rezultata sudjeluju i ostali partneri iz Istre (gradovi Buzet, Labin, Poreč, Pula i Rovinj, Istarska županija i Istarska razvojna agencija), Španjolske, Grčke i Italije pod koordinacijom vodećih partnera Svim – Sviluppo Marche SpA.

U sklopu provedbe projekta Grad Pazin je pristupio Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju te će se izradom Strategije prilagodbe klimatskim promjenama nadopuniti već izrađeni Akcijski plan energetski održivog razvitka, a vizija smanjenja emisije stakleničkih plinova produljena je do 2050. godine.

Projekt je započeo 1. rujna 2015., a previđeno trajanje je 40 mjeseci tijekom kojih će se uključiti i građanstvo i interesne skupine u svrhu podizanja svijesti  o utjecaju klimatskih promjena i mogućnostima djelovanja na njihovo smanjenje i prilagodbu.

Ukupna vrijednost projekta je 3.213.785,00 €, od čega je za Grad Pazin predviđeno 88.569,00 € s doprinosom EU u iznosu od 60%.

 Ispirit Fantasy park

Vanjsko sufinanciranje: Fond za razvoj turizma, Istarska županija 

Inspirit fantasy park

Inspirit fantasy park

Više o Inspirit Fantasy parku možete pročitati  OVDJE.

Tijekom 2014. godine započela je izrada projektne dokumentacije za izgradnju tematskog zabavnog parka na bivšem vojnom poligonu Lindar.
Inspirit Fantasy park je tematski zabavni park koji se bazira na svijetu istarske i slavenske mitologije. Atrakcija se gradi kombinacijom tehničkih sprava poput rollercoastera i atraktivnih scena koje uključuju autentični ambijent s kostimiranim glumcima. Glavni cilj projekta je očuvanje, promicanje i razvoj kulturne baštine kroz povećanje turističke atraktivnosti i konkurentnosti što će rezultirati ulaskom Istre u vodećih 20 turističkih destinacija u svijetu u kriteriju konkurentnosti.
Realizaciju projekta financijski podržavaju Ministarstvo turizma i Istarska županija.

U 2016. godini projekt je uvršten na listu strateških projekata za Republiku hrvatsku.

 Rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Pazina 

Vanjsko sufinanciranje: Fond za energetsku učinkovitost

Projekt energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Pazina provodi se tijekom 2014. godine.
Više o programima energetske učinkovitosti koje provodi Grad Pazin možete pročitati OVDJE.