Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 27. ožujka 2014. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pazina 2006. – 2013. godine;
4. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2013. godinu;
5. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2013. godini;
6. Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2013. godinu;
7. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2013. godinu;
8. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2013. godinu;
9. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2013. godinu;
10. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog
križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2013. godine;
11. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2013.
godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina;
12. Program rada i Financijski plan za 2014. godinu Zajednice sportskih udruga Grada
Pazina;
13. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2013. godinu;
14. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
Grad Pazin u 2013. godini;
15. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
Grad Pazin u 2013. godini;
16. Prijedlog I. (prvih) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini;
17. Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad
Pazin u 2014. godini;
18. Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2013. godinu;
19. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina
za 2014. godinu;
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu
odvodnju;
21. Izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina: a) imenovanje Komisije za izbor
članova Savjeta mladih i b) Izvještaj o provedenim izborima;
22. Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i
organizacija civilnog društva;
23. Prijedlog zaključka o imenovanju člana u Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Pazina;
24. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2013. godine;
25. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine.

O prijedlozima uz točke 22. i 23. Dnevnog reda biti ćete upoznati na sjednici Gradskog vijeća.

KLASA: 021-05/14-01/12
URBROJ: 2163/01-03-01-14-1
Pazin, 19. ožujka 2014.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Donijeti akti objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 9/14. i 11/14.