Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13. i 41/18.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 5. ožujka 2020. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18:00sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Zapisnika s 30. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Izvještaj radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2019. godini;
 4. Izvještaj o  stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2019. godinu;
 5. Prijedlog Smjernica  za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za razdoblje od 2020. do 2023. godine;
 6. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2020. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra;
 8. Prijedlog Odluke o priznanju prava vlasništva Republici Hrvatskoj, Ministarstvo financija – Porezna uprava;
 9. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina;
 10. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2019. godini;
 11. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina;
 12. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina;
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Pazina i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina;
 14. Informacija po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2018. godinu. 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/20-01/03
URBROJ: 2163/01-03-02-20-1
Pazin, 26. veljače 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković,v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 30. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  5/20.  i  6/20.
Zapisnik s 31. sjednice Gradskog vijeća.