Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 30. srpnja 2013. godine u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 1. konstituirajuće i 2. izvanredne sjednice Gradskog
vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do
30.06.2013. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2012. godine;
4. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2012. godinu;
5. Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2012. godinu (skraćeni) sa
izvještajima:
a)o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina u
2012. godini, b) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za
2012. godinu i c) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2012. godinu;
6.Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u 2012. godini;
7. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana Zajednice
sportskih udruga za 2012. godinu;
8. Program rada i Financijski plan Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2013.
godinu;
9. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu;
10. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
Grad Pazin u 2012. godini;
11. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
Grad Pazin u 2012. godini;
12. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2012. godinu;
13. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2012. godinu;
14. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Pazina;
15. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje lipanj-
prosinac 2013. godine;
16. Prijedlog odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina;
17. Prijedlog odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina;
18. Prijedlog rješenja o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti su donijeti u predloženom tekstu, a objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 17/13. i 18/13.

KLASA: 021-05/13-01/39
URBROJ: 2163/01-03-01-13-1
Pazin, 23. srpnja 2013.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike