Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09., 8/13. i 41/18.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 26. studenog 2019. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18:00 sati.

D NE V N I   R E D

 1. Verifikacija Zapisnika s 28. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2018./2019.;
 4. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2018./2019.;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
 6. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
 7. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (I. čitanje);
 1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
 2. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
 4. Razrješenje i imenovanje člana Komisije za izbor i imenovanja.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Napomena: O materijalu pod točkom 11. predloženog Dnevnog reda biti ćete upoznati na sjednici Gradskog vijeća.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/19-01/81
URBROJ: 2163/01-03.02.19-1
Pazin, 18. studeni 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Dnevni red sjednice Gradskog vijeća dopunjen je dvjema točkama koje glase: Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu   i   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu.
Akti sa 29. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  53/19.  i  54/19.
Zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća.