Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 5. svibnja 2016. godine,  u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2015. godine;
 4. Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2015. godinu;
 5. Izvješće o poslovanju Pazin sport»  d.o.o. za 2015. godinu;
 6. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2015. godini;
 7. Izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2015. godinu;
 8. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu;
 9. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu;
 10. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu;
 11. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2015. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina;
 12. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu;
 13. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja, b) kulture i c) socijalno – zdravstvenih potreba;
 14. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
 15. Prijedlog Odluke o podjeli i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarska razvojna agencija d.o.o.;
 16. Prijedlozi odluka za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina;
 17. Razrješenje i imenovanje člana Mandatno – verifikaciona komisije;
 18. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za međugradsku i međuopćinsku suradnju.

KLASA: 021-05/16-01/25
URBROJ: 2163/01-03-01-16-1
Pazin, 27. travnja 2016.

Predsjednik
Gradskog viječa
Boris Demark, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 27. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 14/16. 15/16.

 

 

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike