Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09., 8/13. i 41/18.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 14. ožujka 2019., u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Informacija o sanaciji kanala na vodotoku bujice Draželj i odlagalištu inertnog otpada Lakota;
 3. Pitanja vijećnika (odgovori);
 4. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
 6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam;
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina;
 8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina;
 9. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
 10. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) kulture i b) socijalne skrbi i zdravstva;
 11. Prijedlog (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu;
 12. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2019. godinu;
 13. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina;
 15. Izbori za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pazina. mladih Grada Pazina.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/19-01/20
URBROJ: 2163/01-03-01-19-1
Pazin, 6. ožujka 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 21.  sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 10/19.11/19.
Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća.

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.