Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

18.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za PONEDJELJAK, 26. studenog 2018. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja vijećnika;
  3. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“;
  4. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pazina 2014. – 2017.;
  5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Pazinka III;
  6. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (I. čitanje);
  7. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade;
  8. Prijedlog Odluke o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina;
  9. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/18-01/ 69
URBROJ: 2163/01-03-01-18-1
Pazin,16. studeni 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 18.  sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 41/18. i 42/18.
Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća.