Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2017./2018. (skraćeno Izvješće);
4. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2017./2018. (skraćeno Izvješće);
5. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2017. godinu (skraćeni Izvještaj);
6. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2017. godinu;
7. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari;
8. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
9. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
10. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
11. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
12. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina;
13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2019. godinu.