Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 18. prosinca 2014. godine , u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 19,00 sati.


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Programa rada  i Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu;
4.  Prijedlog Programa rada  i Financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu;
5. Prijedlog Plana i programa rada  i Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu;
6.  Konačni prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina;
7. Prijedlog drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2014. godin;
8.  Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu: a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije;
9. Prijedlog trećih (III.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini;
10. Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2014. godini
;
11. Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin
u 2014. godini
;
12. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu;
13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu;
14. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: a) u području predškolskog odgoja i
naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području
sporta i rekreacije
;
15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini;
16. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini;
17. Prijedlog Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina;
18. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu;
19. Prijedlog Odluke o osnivanju i utvrđivanju statusa Poslovne zone Ciburi;
20. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Sportsko rekreacijskog centra Lindar;
21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s
liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2015. godini
;
22. Prijedlog Odluke o izradi Strategije: 1) gospodarskog razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 2) odgoja
i obrazovanja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 3) kulture Grada Pazina od 2015. do 2020. godine;
4) socijale i zdravstva Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 5) sporta i rekreacije Grada Pazina od
2015. do 2020. godine; 6) Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice
;
23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula;
24. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2015. godinu;
25. Prijedlog Zaključka o imenovanju mrtvozornika.

 

KLASA: 021-05/14-01/ 77
URBROJ: 2163/01-03-01-14-1
Pazin, 10. prosinca 2014.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Na sjednici Gradskog vijeća nije raspravljano o Konačnom prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina (točka 6 Dnevnoga reda).
Akti sa 16. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  SN 38-14., SN 39-14. i SN 40-14.