Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 14. prosinca 2017. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI  RED

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu;
 4. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2017. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja, b) kulture, c) sporta (III. Izmjene) i d) socijalno-zdravstvenih potreba (I. Izmjene);
 5. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu;
 6. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu;
 7. Prijedlog  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Grada Pazina iz prethodnog razdoblja;
 9. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) u kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
 10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
 11. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
 12. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2018. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Grada Pazina;
 15. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Centar – Jug“ Pazin;
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o formiranju građevnih čestica Osnovne škole Vladimira Nazora, Pazin i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin te o prijenosu prava suvlasništva, bez naknade, Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile, Pazin;
 17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja do prosinca 2018. godine;
 18. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2018. godinu.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/76-01/80
URBROJ: 2163/01-03-01-17-1
Pazin, 6. prosinac 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 7. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 48/17., 49/ 17. i 50/17.
Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.