Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06. i 17/06.-pročisćeni tekst), a u svezi s člankom 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06 i 17/06 -; pročisćeni tekst) održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau četvrtak, 3. rujna 2009. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvješća „Usluge“ d.o.o. za poslovnu 2008. godinu;
3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja
    Grada Pazina za 2008. godinu*;
4. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za
    2008. godinu;
5. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Pazina za razdoblje od 1.
     siječnja do 30. lipnja 2009. godine;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi;
7. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o radu udruga na području Grada Pazina 2008.
    godinu;
8. Razmatranje i donošenje Zaključka o pokretanju postupka za donošenje Poslovnika 
    Gradskog vijeća Grada Pazina.

KLASA: 021-05/09-01/60
URBROJ: 2163/01-03-01-09-1
Pazin, 27. kolovoz 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike