Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06. i 17/06.-pročisćeni tekst), a u svezi s člankom 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06 i 17/06 -; pročisćeni tekst) održana je7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau srijedu, 23. rujna 2009. godine. u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I   R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Razmatranje i donošenje Statuta Grada Pazina;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova 
    zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina.
4. Razmatranje i donošenje I. (prvih) Izmjena Programa javnih potreba za 2009. godinu:
    a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, 
    b) u području školstva i obrazovanja,
    c) u kulturi,
    d) socijalno-zdravstvenih potreba i
    e) sporta i rekreacije;
5. Razmatranje i donošenje I. (prvih) Izmjena Programa zajedničke komunalne potrošnje i
    uređenja građevinskog zemljišta za Grad Pazin u 2009. godini;
6. Razmatranje i donošenje I. (prvih) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pazina za 2009.
    godinu;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o I. (prvim) izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
    Grada Pazina za 2009. godinu.

KLASA: 021-05/09-01/72
URBROJ: 2163/01-03-01-09-1
Pazin, 15. rujna 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof., v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike