Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

44. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina S A Z I V A 44. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 28. ožujka 2013. godine u velikoj vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 43. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2012. godinu;
4.Izvještaj o radu Gradske knjižnice Pazin za 2012. godinu;
5. Financijski izvještaj Gradske knjižnice Pazin za 2012. godinu;
6. Izvještaj o radu Muzeja Grada Pazina za 2012. godinu;
7. Financijsko izvješće Muzeja Grada Pazina za 2012. godinu;
8. Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2012. godinu;
9. Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2012. godinu;
10. Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina za 2012. godinu;
11. Prve (I.) izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina;.
12. Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Pazin i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina;
13. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina;
14. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Trviž;
15. Odluka o promjeni namjene javnog dobra;
16. Odluka o pokretanju postupka za kupnju zemljišta za dogradnju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Područne škole Trviž;
17. Odluka o nerazvrstanim cestama;
18. Odluka za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina;
19.Prijedlog za imenovanje dva člana u Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
20. Prijedlog rješenja o imenovanja ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
21. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2012. godine;
22. Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2012. godinu.

NAPOMENA: Sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina održana je 28. ožujka 2013. godine sa dopunom dnevnog reda koja glasi:
"23. Odluka o imenovanju Tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara za Grad Pazin i Plana zaštite od požara za Grad Pazin".

KLASA: 021-05/13-01/23
URBROJ: 2163/01-03-01-13-1
Pazin, 19. ožujak 2013.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Valter Milohanić,v.r.