Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

39. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina;
4. Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2019. godinu;
5. Prijedlog Zaključa o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene (četvrte) Statuta Muzeja Grada Pazina;
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2021. godinu;
7. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina;
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina;
9. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra;
10. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Pazinu;
12. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2020. godine.