Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

39. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18. i 5/20.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

 39. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 13. listopada 2020. godine, u dvorani Istra u Spomen domu s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I    R E D

 1. Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina;
 4. Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2019. godinu;
 5. Prijedlog Zaključa o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene (četvrte) Statuta Muzeja Grada Pazina; 
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2021. godinu;
 7. Prijedlog Odluke  o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina;
 9. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra;
 10. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
 11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Pazinu;
 12. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2020. godine.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/20-01/46
URBROJ: 2163/01-03-01-20-1
Pazin, 1. listopada 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Dnevni red 39. sjednice Gradskog vijeća dopunjen je novim točkama 10 i 11  koje glase: “10.  Prijedlog Odluke o davanju jamstva za zaduživanje Pazin sportu d.o.o.; 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;”, postojeća točka 10. postaje točka 12. i tako redom.

Akti sa 39. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 39/20.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike