Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 11. veljače 2016. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Pazina;
4. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Pazina „Mayors Adapt“ inicijativi;
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
6. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Pazina;
7. Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina za 2015. godinu;
8. Izbori za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pazina.

KLASA: 021-05/16-01/ 01
URBROJ: 2163/01-03-01-16-1
Pazin, 3. veljače 2016.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Na sjednici Gradskog vijeća nije raspravljano o prijedlogu Odluke o pristupanju Grada Pazina „Mayors Adapt“ inicijativi (točka 4 Dnevnog reda).
Akti sa 25. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 3/16.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.