Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 25. studenog 2015. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 17:00 sati.

D N E V N I R E D

0. Vox mini populi;
1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene (treće) Statuta Muzeja Grada Pazina;
4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o stavljanju izvan snage Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
6. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra;
7. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina;
8. Prijedlog Odluke i izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina;
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.;
10. Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (I. čitanje).

Prezentacija prijedloga Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu

KLASA: 021-05/15-01/ 52
URBROJ: 2163/01-03-01-15-1
Pazin, 17. studeni 2015.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 23. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 37/15.