Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D
1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2014. godinu;
4. Izvještaj o radu sa financijskim poslovanjem i prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i
imovine Javne vatrogasne postrojbe Pazin za 2014.;
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić
„Olga Ban” Pazin;
7. Izvještaj o radu i Financijsko izvješce Gradske Knjižnice Pazin za 2014. godinu;
8. Izvještaj o radu i Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Pazina;
9. Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacije civilnog društva za 2014.
godinu;
10. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2014. godini;
11. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2014. godini;
12. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin
u 2014. godini;
13. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2014. godinu;
14. Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2014. godinu:
15. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2015;
16. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša Grada Pazina;
17. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“dluka o izradi DPU Centar II.;
18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnine u K.O. Gologorica;
19. Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica u Poslovnoj zoni „Ciburi” Grada Pazina;
20. Konačni prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina;
21. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla,
Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje;
22. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina;
23. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada Pazina;
24. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u GraduPazinu;
25. Razrješenje i imenovanje članice Komisije za priznanja i nagrade;
26. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2014. godine;
27. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2014. godinu;

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.