Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu;
4. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu;
5. Prijedlog Plana i programa rada i Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu;
6. Konačni prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina;
7. Prijedlog drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2014. godin;
8. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu: a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije;
9. Prijedlog trećih (III.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini;
10. Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2014. godini;
11. Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin
u 2014. godini;
12. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu;
13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu;
14. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: a) u području predškolskog odgoja i
naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području
sporta i rekreacije;
15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini;
16. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini;
17. Prijedlog Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina;
18. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu;
19. Prijedlog Odluke o osnivanju i utvrđivanju statusa Poslovne zone Ciburi;
20. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Sportsko rekreacijskog centra Lindar;
21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s
liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2015. godini;
22. Prijedlog Odluke o izradi Strategije: 1) gospodarskog razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 2) odgoja
i obrazovanja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 3) kulture Grada Pazina od 2015. do 2020. godine;
4) socijale i zdravstva Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 5) sporta i rekreacije Grada Pazina od
2015. do 2020. godine; 6) Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice;
23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula;
24. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2015. godinu;
25. Prijedlog Zaključka o imenovanju mrtvozornika.