Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 7. lipnja 2018., u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja vijećnika;
  3. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
  4. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/18-01/37
URBROJ: 2163/01-03-01-18-1
Pazin, 30. svibnja 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

 

Dnevni red sjednice Gradskog vijeća dopunjen je novom točkom 2. koja glasi: “Informacija o odlagalištu inertnog otpada Lakota.”, postojeća točka 2. postaje točka 3. i tako redom.
Akti sa 12. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 20/18.
Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike