Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Temeljem odredbi članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 40/05, 44/05. i 109/07.) i Odluke Sredisnjeg državnog ureda za upravu Klasa: 023-01/09-01/133, Urbroj: 515-01/1-09-18 od 29. svibnja 2009. godine, održanaje konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina,u srijedu 17. lipnja 2009. godine u 18,00 sati.

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor Mandatno-verifikacione komisije;
3. Izviješće Mandatno-verifikacione komisije i verifikacija mandata članova Gradskog
Vijeća;
4. Utvrđivanje najstarijeg člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom;
5. Svečana prisega članova Gradskog vijeća;
6. Izbor Komisije za izbor i imenovanja;
7. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Po ovlaštenju Vlade RH
Predstojnik
Mladen Tomljanović, v.r.