Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 21/01., 4/05., 1/06. i 17/06.-pročisćeni tekst), a u svezi s člankom 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 21/01., 4/05., 1/06 i 17/06 -; pročisćeni tekst) održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinausrijedu, 1. srpnja 2009. godine , u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I  R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Podnošenje Izvještaja o radu Gradskog poglavarstva Grada Pazina za razdoblje siječanj – svibanj 2009. godine;
3. Podnošenje Izvještaja o radu Gradskog poglavarstva Grada Pazina za razdoblje srpanj 2005.- svibanj 2009. godine;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni namjene javnog dobra;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina;
6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina;
7. Razmatranje i donošenje Zaključka o pokretanju postupka za donošenje Statuta Grada Pazina.

KLASA: 021-05/09-01/30
URBROJ: 2163/01-03-01-09-1
Pazin, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.