Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Radovi na freskama u Crkvi sv. Nikole

Višegodišnji program radova  na zidnom osliku u svetištu župne crkve Sv. Nikole u Pazinu pokrenut je 2010. godine, a obuhvaća konzervatorsko-restauratorska istraživanja, s ciljem utvrđivanja sadašnjeg stanja oslika, izradu grafičke dokumentacije (grafičkih predložaka) te same radove in situ – probe čišćenja i zatim čišćenja slikanog sloja te konsolidacija žbuke.

Prvi ugovor sklopljen je krajem 2010. godine, a do 2013. godine utrošeno je ukupno 120.000,00 kuna na konzervatorsko-restauratorske radove na zidnim slikama Crkve. U 2011. godini izrađena je grafička dokumentacija zidnih slika – izrada grafičkih predložaka prve dvije lunete sjevernog i južnog zida te pripadajućih svodnih polja s grafičkim prikazom ranijih restauratorskih intervencija. Na zidnim slikama druge lunete sjevernog zida očišćen je slikani sloj prizora Navještenja. Za potrebe izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova, u svetištu je postavljena prostorna skela. Nakon uzimanja uzoraka za laboratorijske analize (pigmenata, veziva, žbuka i mikroorganizama) te više proba čišćenja, slikani je sloj navedenog prizora očišćen te je izvršena računalna obrada grafičke i foto-dokumentacije te pripremljen izvještaj o rezultatima istraživanja i izvedenim radovima. Sveukupni utrošeni iznos te godine iznosi 60.000,00 kuna.

Radovi_Sv. NIkolaU 2012. godini, prema ugovoru sklopljenom između Grada Pazina i Hrvatskog restauratorskog zavoda, troškovi za izvođenje iznosili su 30.000,00 kuna. U sklopu spominjanog programa, te je godine konzervatorsko-restauratorskim radovima očišćen slikani sloj prve lunete sjevernog zida svetišta od slojeva prašine i prljavštine. Izrađena je grafička dokumentacija zatečenog stanja oslika i radova slikanog sloja prve lunete sjevernog zida i pripadajućeg svodnog polja, a učinjena je i laboratorijska analiza pigmenata i veziva slikanog sloja.

Program za 2013. godinu obuhvatio je radove čišćenja slikanog sloja druge lunete na južnom zidu svetišta. Osim čišćenja, konzervatorsko-restauratorski radovi obuhvatili su i probe čišćenja, zbog provjere reakcije pigmenata na sredstva korištena prilikom čišćenja te konsolidaciju žbukanog sloja injiciranjem podbuhlih područja zida smjesom za injiciranje.

Dosadašnjim radovima utvrđeno je da su zidne slike prekrivene slojem prljavštine i prašine, djelomično je zamijećeno prisustvo mikroorganizama (gljivica), a na svodnim poljima vidljiva je pojava bijele koprene – prisustvo soli. Sve to smanjuje čitljivost zidnog oslika. Također, zabilježen je veliki postotak restauratorskih intervencija (ranije rekonstruiranog oslika) s početka 20. stoljeća. Izvorni oslik, kao i oslik na poljima na kojima su raniji restauratorski radovi izvođeni, u dobrom je stanju. Ta su područja djelomično u tonskom nesrazmjeru u odnosu na izvorni oslik – tamnija su od originala. Prisutna su i manja mehanička oštećenja, podbuhline koje su sanirane te nekoliko pukotina. U donjim zonama bočnih zidova iza klupa nalaze se veće cementne zakrpe koje narušavaju sklad čitavog oslika.

U tekućoj godini, prema ovogodišnjem planu i uz financijsku podršku Istarske županije, Grad Pazin nastavio je višegodišnji program radova 23. lipnja. Konzervatorice-restauratorice Kristina Krulić i Fani Župan očistile su dio slikanog sloja prve lunete južnog zida. Prvi radovi in situ trajali su do 4. srpnja, a uslijedila su i dodatna laboratorijska ispitivanja pigmenata i veziva u Prirodoslovnom laboratoriju Hrvatskog restauratorskog zavoda te priprema izvješća. Iduća faza radova izvodi se na svodnom osliku svetišta, čemu je prethodilo istraživanje zidnih slika na svodnim poljima i zidovima iza oltara, za što je bila potrebna prostorna skela. Sveukupna planirana vrijednost ovogodišnjih radova je 70.000,00 kuna, a sredstava su osigurana Programom javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2014. godinu.

Programom za 2015. Godinu započeli bi s konzervatorsko-restauratorskim istraživanjem i radovima na oslicima svodova svetišta, za što će trebati postaviti prostornu skelu na duži vremenski rok, a izrada projekta skele dio je programa za 2014. godinu.

Cilj programa je obnova i zaštita čitavog oslika te mogućnost prezentacije ovog izuzetno važnog i kvalitetnog primjera kasnogotičkog fresko-slikarstva širem građanstvu i mnogobrojnim posjetiteljima.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.