Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Tekući programi obnove i zaštite kulturnih dobara

Zaštita kulturnih dobara provodi se prema godišnjem programu obnove i zaštite kulturnih dobara na području Grada Pazina, u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18).

Grad Pazin, pored vlastitih sredstava, osigurava sredstva za sufinanciranje radova na kulturnim dobrima i iz drugih izvora, sudjelujući na natječajima Ministarstva kulture, Istarske županije, Regije Veneto, EU i dr.

U podstranicama možete pronaći detalje trenutnih programa zaštite i obnove koji se provode nad zaštićenim kulturnim dobrima Grada.

Izvještaj o obnovi kulturnih dobara u 2019

Izvještaj o obnovi kulturnih dobara u 2018.

Izvještaj o obnovi kulturnih dobara u 2017

Izvještaj o obnovi i zaštiti kulturnih dobara 2016.pdf

Izvještaj o obnovi kulturnih dobara 2015.pdf

Izvještaj o obnovi kulturnih dobara 2014

Izvještaj o obnovi kulturnih dobara 2013.pdf

Izvještaj o obnovi kulturnih dobara 2012.pdf

Izvještaj o obnovi kulturnih dobara 2011.pdf

Izvještaj o obnovi kulturnih dobara 2010.pdf