Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Objave

Obavijest o održavanju javne rasprave u postupku izrade UPU Ježenj

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina, KLASA: 350-02/14-01/07, URBROJ: 2163/01-01-01-15-36 od 7. srpnja 2015. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj

 

  1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 7. srpnja 2015. godine.

 

  1. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 21. srpnja do 20. kolovoza 2015. godine.

 

  1. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj bit će izložen na javni uvid u holu Spomen doma u Pazinu, svaki dan osim nedjelje, u vremenu od 8:00 do 20:00 sati.

 

  1. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj održat će se 19. kolovoza 2015. godine s početkom u 16:00 sati u dvorani Istra Spomen doma u Pazinu.

 

  1. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno s 20. kolovoza 2015. godine.

 

  1. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju je sljedeći:
  • nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
  • građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izloženog na javnom uvidu, postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, davati primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućivati nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin – u protivnome se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

 

KLASA: 350-02/14-01/07

URBROJ: 2163/01-07-03-15-38

Pazin, 8. srpnja 2015.

Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

1_Koristenje i namjena povrsina.pdf

2A_Promet.pdf

2B_Energetski sustav.pdf

2C_Vodnogospodarski sustav.pdf

3_Uvjeti koristenja.pdf

4_Nacin i uvjeti gradnje.pdf

UPU_Jezenj_obrazlozenje.pdf

UPU_Jezenj_odredbe-PP.pdf

UPU_Jezenj_sazetak_za_javnost-PP.pdf